ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 82 การแปลงคอร์ดธรรมดาเป็นคอร์ดออน กรณีที่ 2

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock