ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 29 หลักการข้อที่ 3 ไลน์เบส สามารถยืดหยุ่นได้

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock