ดูคลิปก่อนหน้า ดูคลิปต่อไป  

  คลิปที่ 81 การแปลงคอร์ดธรรมดาเป็นคอร์ดออน กรณีที่ 1

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock